Συστατικές Επιστολές

Όποιος/ όποια φοιτητής/ φοιτήτρια επιθυμεί χορήγηση συστατικής επιστολής από τον Καθηγητή κ. Σακελλαρόπουλο πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

α) Η χορήγηση της επιστολής γίνεται δύο εβδομάδες μετά τη διατύπωση του αιτήματος

β) Συστατικές επιστολές χορηγούνται σε φοιτητές/ φοιτήτριες που στα μαθηματα του κ. Σακελλαρόπουλου συγκεντρώνουν μ.ο βαθμολογίας τουλάχιστον 7.5

γ) Θα πρέπει μαζί με το αίτημα να επισυνάπτεται και αναλυτική βαθμολογία του αιτούντος

δ) Θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αιτούντα η γλώσσα συγγραφής της συστατικής επιστολής καθώς και αν χρειάζεται να συμπληρωθεί από τον Διδάσκοντα ειδική φόρμα

ε) Επισης θα πρέπει να αποσαφηνίζεται για ποιο συγκεκριμένο μεταπτυχικακό πρόγραμμα ζητείται η συστατική επιστολή

ε) Στον κάθέ φοιττητή/ φοιτήτρια χορηγούνται συνολικά το πολύ μεχρι τρεις συστατικές επιστολές