Πολιτική Επιστήμη (510223)

 

Περίγραμμα Διαλέξεων

Πρώτη  και Δεύτερη Διάλεξη: Προαπαιτούμενες έννοιες (κοινωνία, κράτος, μορφές κράτους, πολιτικές ιδεολογίες)

 

Τρίτη Διάλεξη: H δημιουργία του έθνους- κράτους

Δείτε:

Τέταρτη Διάλεξη: Θεωρητικοί που συνέβαλαν στην παγίωση του Εθνικού Κράτους Ι:

Δείτε

Μακιαβέλι

Πέμπτη Διάλεξη: Θεωρητικοί που συνέβαλαν στην παγίωση του Εθνικού Κράτους ΙΙ:

Δείτε

Χομπς

 

Έκτη Διάλεξη: Το κίνημα του Διαφωτισμού

Δείτε

Έβδομη Διάλεξη: Η συζήτηση για τη θεσμική λειτουργία του Έθνους – Κράτους Ι: Μοντεσκιέ και ) Μπένθαμ

Δείτε

¨Όγδοη Διάλεξη: Η συζήτηση για τη θεσμική λειτουργία του Έθνους – Κράτους ΙΙ

Τοκεβίλ

Δείτε

Ένατη διάλεξη: Η Μαρξική θεωρία για το Κράτος

Δείτε

Δέκατη διάλεξη: Σύγχρονες Μορφές του Κράτους

Δείτε

Ενδέκατη διάλεξη: Πολιτική Συμπεριφορά

Δείτε

Δωδέκατη διάλεξη: Εκλογική συμπεριφορά

Δείτε

Δέκατη Τρίτη διάλεξη: Τα πολιτικά κόμματα

Διαβάστε:

Μιχάλης Σπουρδαλάκης: Για τη θεωρία των Πολιτικών Κομμάτων

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7378/7099

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ν. Πουλαντζάς, Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις τ. Α-Β, Αθήνα: Θεμέλιο

A. Heywood, Βασικές Έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Θ. Διαμαντόπουλου, Εισαγωγή στην Πολιτική, Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας

Θ, Διαμαντόπουλος, Κόμματα και κομματικά συστήματα, Αθήνα: Εξάντας

C. Tilly, Δημοκρατία, Αθήνα: Gutenberg 

Μ. Schmidt, Θεωρίες της Δημοκρατίας, Αθήνα: Σαββάλας

Κ. Ελευθερίου, Το πολιτικό κόμμα, Αθήνα: ΕΝΑ

Φ. Σατελιέ & Ε. Πιζιέ-Κοζνέρ, Οι πολιτικές αντιλήψεις του 20ου αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα 

A. Ball & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα: Παπαζήσης

Ν. Χελντ. Μοντέλα Δημοκρατίας, Αθήνα: Πολύτροπον

Γ. Ρούσης, Το κράτος. Από τον Μακιαβέλι στο Βέμπερ, Αθήνα: Γκοβόστης